Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là sự đánh giá khả năng tích cực và tiêu cực của một dự án đầu tư, một kế hoạch, một chính sách hoặc một chương trình được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh của tự nhiên, kinh tế xã hội trước khi ra quyết định thực hiện, đồng thời deef xuaats các biện pháp điều chỉnh tác động đến mức độ có thể chấp nhận được hoặc để khảo sát kỹ thuật mới

1. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; Riêng khoảng 3 Điều 29 Quy định về nội dung ĐTM

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022.

- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020.

2. Đối tượng thực hiện ĐTM

- Dự án đầu tư nhóm I (Quy định tại khoản 3 điều 28 của Luật MT 2020)

- Dự án đầu tư nhóm II (Quy định tại các điểm c, d, đ ,e khoản 4 điều 28 của Luật MT 2020)

 c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

đ) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

3. Thời điểm thực hiện ĐTM

Trước khi dự án tiến hành xây dựng và hoạt động

4. Thẩm quyền cấp ĐTM và thời hạn giải quyết

Cơ quan phê duyệt

Đối tượng

Thời gian

Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Dự án đầu tư nhóm I

- Không quá 45 ngày đối với dự án nhóm I

- Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm II

- Trong 20 ngày kể từ ngày nhận được ĐTM đã chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, Cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM.

 

 

- Dự án đầu tư nhóm II thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

UBND cấp Tỉnh

đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Luật MT 2020

5. Thời hạn của ĐTM

 Khi dự án được cấp giấy phép môi trường thì quyết định phê duyệt ĐTM sẽ hết hiệu lực

6. Tham vấn ĐTM

- Tham vấn được thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư và một hoặc các hình thức tại Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư sau đây:

+ Tổ chức họp lấy ý kiến;

+ Lấy ý kiến bằng văn bản.

- Dự án đầu tư thuộc danh mục bí mật nhà nước không phải thực hiện tham;

7. Lập lại ĐTM

Căn cứ khoản 4 điều 27 luật BVMT 2020 và khoản 2 điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường khi có một hoặc các thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

a) Tăng quy mô, công suất của dự án tới mức phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

b) Thay đổi công nghệ sản xuất của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường

c) Thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

d) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án, trừ trường hợp dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

đ) Thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt lún.

8. Thành phần hồ sơ cấp ĐTM

- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 02:2022/TT-BTNMT.

- Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 02:2022/TT-BTNMT.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Gia Huỳnh sẽ hoàn tất thủ tục môi trường cho doanh nghiệp. Tuy theo lĩnh vực, ngành nghề của dự án mà chúng tôi tư vấn việc soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước, theo dõi và lấy kết qủa ĐMT cho chủ đầu tư. Nếu quý khách vẫn chưa hoàn thiện thực hiện hoặc gặp nhiều vấn đề khác hãy liên hệ ngay với Gia Huỳnh qua Hotline 0977.153639 - 02576.268368 để được tư vấn thông tin chi tiết và miễn phí.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639