Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BVMT 2022

1. Căn cứ thực hiện

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022.

2. Đối tượng phải đăng ký môi trường

Theo khoản 1, Điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2020

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường (báo gồm dự án thuộc hoặc không thuộc đối tượng thực hiện ĐTM)

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

3. Đối tượng miễn đăng ký môi trường

Theo khoản 2, Điều 49 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh

- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

- Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

 


4. Thời điểm đăng ký môi trường

- Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

- Dự án có phát sinh chất thải, không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng.

5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký và tiếp nhận đăng ký môi trường

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường (Điều 22 - Thông tư 02/2022/TT-BTMMT)

+ Văn bản đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTMMT

+ Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM (nếu có).

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến UBND xã nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Đối với dự án đầu tư trên địa bàn từ 02 địa bàn hành chính cấp xã trở lên. Được quyền chọn 1 xã để đăng ký môi trường

- Tiếp nhận đăng ký môi trường (Điều 23 - Thông tư 02/2022/TT-BTMMT)

+ Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi đến bằng hình thức nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Đăng ký môi trường là một trong những loại hồ sơ môi trường mới được triển khai chính thức kể từ năm 2022. Nếu trong quá trình hoạt động có bất kỳ thay đổi nào về nội dung đã đăng ký thì chủ dự án cần đăng ký môi trường lại trước khi triển khai các kể hoạch thay đổi đó.

Quý doanh nghiệp có bất kỳ nhu cầu nào hãy liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gia Huỳnh
Hotline 0977.153639 - 02576.268368 để được tư vấn sớm nhất.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639