Thương hiệu độc quyền không chi nhánh. Hotline 24/7: 0977 153 639
google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Giấy phép môi trường bắt đầu thi hành từ năm 2022 với nhiều điểm nổi bật trong quá trình thực hiện và hạn chế được nhiều thủ tục hành chính khác so với trước đây vì sẽ tích hợp các giấy phép môi trường thành phần vào cùng một giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Ngoài ra, giấy phép môi trường có thời hạn dài từ 7-10 năm do đó tiết kiệm nhiều chi phí của doanh nghiệp.

1. Giấy phép môi trường (GPMT) là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải và được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp Luật.

2. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; quy định về trường hợp phải có Giấy phép môi trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022.

- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/6/2019; có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020.

3. Một số quy định về việc cấp giấy phép phép môi trường

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, ĐTM sơ bộ, báo cáo ĐTM chi tiết, ĐTM lập lại, ĐTM bổ sung, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và văn bản xác nhận đề án BVMT đơn giản, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết BVMT, kế hoạch BVMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với Quyết định phê duyệt kế quả thẩm định báo cáo ĐTM khi xem xét, cấp giấy phép môi trường.

- Giấy chứng nhận, xác nhận có thời hạn về môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định điểm d khoản 2 điều 42 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được tiếp tục sử dụng đến hết hạn.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Giấy phép xả nước thải vào công trình Thuỷ lợi đã được cấp theo quy định của Luật tài nguyên nước và Luật Thuỷ Lợi được tiếp tục sử dụng đến hết thời gian giấy phép và là một phần của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi được đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong trường hợp đã hoàn thành công trình, thiết bị xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

4. Đối tượng phải có giấy phép môi trường

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III quy định tại điều 28 Luật BVMT số 72/2020/QH14 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức thì phải thực hiện xin giấy phép môi trường (a)

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định (a) trên, phải có Giấy phép môi trường

- Đối tượng quy định tại (a) thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

5. Thời điểm nộp giấy phép môi trường được thực hiện khi nào

a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Nộp hồ sơ cấp GPMT sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án hoặc cho từng hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án.

b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ GPMT sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định

c) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành đang vận hành thử nghiệp công trình xử lý chất thải theo quy định của Pháp luật.

Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thẩm quyết cấp phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp UBND tỉnh, UBND Huyện, tính đến thời điểm phải có GPMT.

Trường hợp không đảm bảo thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định, chủ dự án phải có thông báo gia hạn thời gian vận hành thử nghiệp theo quy định.

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (Điều kiện phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng)

Tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp thẩm quyết cấp phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp UBND tỉnh, UBND Huyện, tính đến thời điểm phải có GPMT.

6. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Cơ quan phê duyệt

Đối tượng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối tượng quy định có GPMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Đối tượng quy định có GPMT nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh

UBND cấp Tỉnh

Dự án đầu từ Nhóm II (Quy định chi tiết tại phụ lục IV của NĐ 08/2022/NĐ-CP) có phát sinh chất thải theo quy định phải quản lý khi đi vào vận hành thử nhiệm

Dự án đầu từ Nhóm III (Quy định chi tiết tại phụ lục IV của NĐ 08/2022/NĐ-CP) có phát sinh chất thải theo quy định phải quản lý khi đi vào vận hành thử nhiệm. Dự án nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực, có tiêu chí môi trường như đối tượng thuộc nhóm I, II, III có phát sinh chất thải phải được xử lý theo quy định. Dự án đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND cấp huyện

Cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp không thuộc các trường hợp trên


7. Nội dung của giấy phép môi trường

8. Thời hạn của Giấy phép môi trường

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

- 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

- 10 năm đối với đối tượng còn lại;

Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

9. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp GPMT

- Văn bản đề nghị cấp GPMT (Phụ lục XIII Nghị định số 08/2022/NĐCP).

- Báo cáo đề xuất cấp GPMT: 5 trường hợp:

+ Báo cáo đề xuất cho dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm (Phụ lục VIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

+ Báo cáo đề xuất cho dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Phụ lục IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

+ Báo cáo đề xuất cho cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II (Phụ lục X Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

+ Báo cáo đề xuất cho dự án nhóm III (Phụ lục XI Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

+ Báo cáo đề xuất cho cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III (Phụ lục XII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gia Huỳnh sẽ hoàn tất thủ tục xin giấy phép môi trường cho doanh nghiệp. Tuy theo lĩnh vực, ngành nghề của dự án mà chúng tôi tư vấn việc soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước, theo dõi và lấy kết qỉa GPMT cho chủ giấy phép. Nếu quý khách vẫn chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp GPMT hoặc gặp nhiều vấn đề khác làm chậm tiến trình cấp GPMT thì hãy liên hệ ngay với Gia Huỳnh qua Hotline 0977.153639 - 02576.268368 để được tư vấn thông tin chi tiết và miễn phí.

Đối tác

Đối tác gia huỳnh

Copyrights © 2020 MÔI TRƯỜNG GIA HUỲNH. All rights reserved.

Design by e-marketing.vn

Hotline: 0977 153 639
Chỉ đường Zalo Zalo: 0977 153 639 SMS: 0977 153 639